อบมรม “ความรู้แนวโน้มและช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบัน” โครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรด้านดิจิทัลสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Share:
อาจาย์ดร.ต้นรัก-ธวัชชัย-สุขสีดาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล-อาจารย์สอนด้านด

โครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.)

หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนบทบาทกระทรวงสู่ “กระทรวงสังคม กึ่งเศรษฐกิจ” ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย” ซึ่งมีจุดเน้นในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบทบาทของกระทรวง วัฒนธรรม โดยการเสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รักษา สืบสานสร้างสรรค์ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม วัฒนธรรม ยกระดับ Soft Power ไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาท ด้านวัฒนธรรมของไทย ปลุกจิตสํานึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรม ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สําเร็จ คือ บุคลากรในองค์กร ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นบุคลากรที่มี สมรรถนะที่จําเป็นและทันสมัย สําหรับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ยอมรับและพร้อมปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน การดําเนินการ หรือรูปแบบการพัฒนาบุคลากรจึงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับองค์กร โดยเน้นให้บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง การสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี รวมทั้งการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้มาปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และตําแหน่งของตนเอง ดังนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาข้าราชการซึ่งทําหน้าที่บริหารในปัจจุบันและอนาคต ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนเล่ือนระดับให้สูงข้ึน โดยเป็นการพัฒนาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญ ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมรองรับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารราชการที่สูงขึ้น ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการพัฒนาตนเอง ที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานร่วมกันและสามารถ นําไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจภาวะผู้นําสู่ความเป็นผู้นําที่มีคุณภาพในการนําตน นําคน และนํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นกําลังสําคัญในการ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดแนวคิด สู่การพัฒนาและนําไปปฏิบัติได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการระดับชํานาญการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และไม่เคยเข้าร่วมโครงการ นักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.)

หลักสูตรเนื้อหาวิชา
วิชาเสริม (พัฒนาทักษะ/นวัตกรรมและเทคโนโลยี)
คําอธิบายหมวดวิชา : เป็นเรื่องน่ารู้ที่จะนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มี ความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร จัดการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

หัวข้ออบมรม ความรู้แนวโน้มและช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบัน
โดยอาจาย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อาจารย์สอนด้านดิจิทัลด้านออนไลน์
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2566
ณ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบซูม (ZOOM)
จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

Share:

Leave a reply