หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

 1. เพื่อผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถทำงานได้ในระดับสากล ภายใต้หลักสูตรที่ยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College) และมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ

4. เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคประกอบการ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

5. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ให้มีองค์ความรู้และทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์และประสบการณ์วิชาชีพ ตรงกับความต้องการของภาคประกอบการ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
Share:

Leave a reply