วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Share:
วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก

วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โครงการเปิดโลกทัศน์การเข้าใจดิจิทัล DIGITAL LITERACY “รู้ทัน รู้ใช้ ปลอดภัยจากไอที” สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราขการแจ้งวัฒนะ วิทยากร Digital Literacy อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

โครงการเปิดโลกทัศน์การเข้าใจดิจิทัล DIGITAL LITERACY “รู้ทัน รู้ใช้ ปลอดภัยจากไอที”
หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาโลกทัศน์ (Digital literacy) เป็นโครงการของสโมสรวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวบุคคลนำสู่การพัฒนาองค์กรตามหลักยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์
โดยทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี (Digital literacy) เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสร้างสรรค์งานดิจิทัลอื่นภายใต้แนวคิด Work less get more ผ่านการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านที่ 1 คือเทคนิคด้านการใช้ ด้านที่ 2 คือรู้ เข้าใจและสามารถตัดสินได้มีวิจารณญาณ ด้านที่ 3 คือสามารถสร้างและผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ และสุดท้ายด้านที่ 4 เข้าถึงผ่าน Search Engine ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันจะเล็งเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทางการแพทย์ อีกทั้งเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่สำคัญของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลที่จะเติบโตเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต จะต้องเผชิญความท้าทายในการปรับตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อปัญญาประดิษฐ์
ทางสโมสรวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเล็งเห็นโอกาสและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและสามารถที่จะนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและมีความรอบรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล
2. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรอบรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป

ภาพบรรยายการอบรม Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก
วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก
วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก
วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก
วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก
วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก
วิทยากร Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อ.ดร.ต้นรัก
Share:

Leave a reply