เทคโนโลยีควอนตัมกับสังคม 5.0 ในอนาคต อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

Share:
เทคโนโลยีควอนตัมกับสังคม 5.0 ในอนาคต อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

เทคโนโลยีควอนตัมกับสังคม 5.0 ในอนาคต

สวัสดีเริ่มต้นเดือนแห่งปีใหม่ของชาวไทยเมษายน 2566 วันนี้ผมเอาเรื่องที่จะเป็นสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาเล่าให้ฟังอย่างเรื่องของ คอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum computers) เทคโนโลยีเกิดใหม่สําหรับคอมพิวเตอร์ ในอนาคตคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะมีความเร็วในการประมวลผลเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดโดยความสามารถเลียนแบบพฤติกรรมระดับโมเลกุลสามารถคํานวณข้อมูลมหาศาลในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว โดยสามารถจัดการตลาดการเงินอัตโนมัติและการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างกระพริบตา 

ทำให้ “คอมพิวเตอร์ควอนตัม” ถูกนํามาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวงการด้านสุขภาพอย่างอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ อนาคตมีแนวโน้มหันมาใช้งานคอมพิวเตอร์ควอนตัมมากที่สุดในการจําลองโครงสร้างโมเลกุล เร่งกระบวนการทํางานให้รวดเร็วและจําลองหาวิธีรักษาโดยคอมพิวเตอร์ควอนตัม 

ทั้งนี้อุตสาหกรรมการเกษตรก็นำการประมวลผลควอนตัมมารองรับการสร้างอุโมงค์ควอนตัม(Quantum tunneling) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลังงาน

และอุตสาหกรรมการเงินมีแนวโน้มการใช้งานคอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น ทําให้สถาบันการเงินสามารถขยายการ ประมวลผลด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง เมื่อเทียบกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์หรือไอที

ไม่แพ้กับด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ใช้กระบวนการประมวลผลควอนตัม เข้าสู่ระบบเครือข่ายตรวจจับพวกแฮ็กเกอร์

โดยในปัจจุบัน IBM ประสบความสําเร็จในการประมวลผลควอนตัมด้วยการเปิดตัว Q System One ซึ่งถือเป็น ระบบประมวลผลควอนตัมแบบประมาณตัวแรกของโลกเพื่อการใช้งานเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงพาณิชย์ โดยการหาวิธีใหม่ในการจําลองข้อมูลทางการเงิน และแยกปัจจัยเสี่ยงเพื่อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีขึ้น รวมถึงค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดจากระบบทั่วโลก เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขบวนรถขนส่งสินค้า

แนวโน้มในอนาคตในระยะยาว คอมพิวเตอร์ควอนตัมมีแนวโน้มที่จะสร้างรูปแบบการคํานวณและกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ โดยการ แก้ปัญหาการประมวลผลต่างๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้ารหัสและทางเคมี ซึ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านวิทยาการวัสดุการเกษตรและยารวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์และ MachineLearningโดย คาดหมายว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนําไปใช้ทั้งในด้านโลจิสติกส์ การผลิต การเงินและพลังงาน

กล่าวสรุปได้ว่าบทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีควอนตัมต่อประเทศไทย เทคโนโลยีการประมวลผลควอนตัมจะรองรับสังคม 5.0 ในอนาคตโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดนวัตกรรมการประมวผลควอนตัมจะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจจากความสามารถในการ เปลี่ยนอัลกอริธึมการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งจะถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทํางานของเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาในยุคดิจิทัล

อ.ดร.ตันรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ วิทยากรด้านออนไลน์และที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ : หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความเข้มแข็งและมั่นคง. ประจำเดือน  1-15 เมษษยน 2566 เรื่อง  เทคโนโลยีควอนตัมกับสังคม 5.0 ในอนาคต

บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
เทคโนโลยีควอนตัมกับสังคม 5.0 ในอนาคต อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์
Share:

Leave a reply