อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อ.ดร.ต้นรัก

แบ่งปันความรู้ Upskill/Reskill อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษา จัดตั้งในทุกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

1. เพื่อผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถทำงานได้ในระดับสากล ภายใต้หลักสูตรที่ยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College) และมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ

4. เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคประกอบการ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

5. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ให้มีองค์ความรู้และทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์และประสบการณ์วิชาชีพ ตรงกับความต้องการของภาคประกอบการ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อ.ดร.ต้นรัก
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อ.ดร.ต้นรัก
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อ.ดร.ต้นรัก
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อ.ดร.ต้นรัก
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อ.ดร.ต้นรัก
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อ.ดร.ต้นรัก
Share:

Leave a reply