พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดงานการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย ลาว เมียนมาร์ (Northern Of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting) วันที่ 20 – 22 เมษายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

Share:
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดงานการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย ลาว เมียนมาร์ (Northern Of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting)

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดงานการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย ลาว เมียนมาร์ (Northern Of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting) ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเพิ่มมูลค่าทางการค้าชายแดนภาคเหนือ โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ

ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกโดยกำหนดทิศทางการพัฒนา และเร่งรัดแผนงาน การเจรจาการค้า และการส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน เพื่อขยายโอกาสทางการค้า และการส่งออกของไทยไปตลาดโลกมากขึ้นเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์เพื่อขยายการค้า และการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ของกลุ่มภาคเหนือ

ซึ่งการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย ลาว เมียนมาร์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือแนวทางและกำหนดแผนงานการส่งเสริมการค้าชายแดน แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์ ทบทวนความเข้าใจและแนวปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าที่บรรลุข้อตกลงระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ชายแดน ที่ติดต่อกันตลอดจนเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจตามเจตนารมณ์ของกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่างๆ อาทิ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง แม่น้ำโขง ข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน 4 ชาติ ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์ และจีนตอนใต้ ตามกรอบ JCCCN ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีภารกิจด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ และผู้ประกอบการการค้าชายแดน ข้ามแดนของประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมด 150 ราย

กำหนดการ
การประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย – ลาว – เมียนมาร์
Northern of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting
วันที่ 20 – 22 เมษายน 2566
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 เมษายน 2566 พบกับการเสวนา ติดอาวุธเสริมความรู้ด้านการค้าชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน” โดยอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ เวลา 15.30-18.00น.

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
Share:

Leave a reply