ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ SME” วิทยากร อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ SME" วิทยากร อาจารย์ด

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ขอเชิญผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม อบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ SME” วิทยากร อาจารย์ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น.- 16.00น.
ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เนื้อหาการอบรม
เน้นสร้างเนื้อหา (Content) และการเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story telling)
เน้นไลฟ์ live สดสินค้าชุมชนให้ดังปังใน Tiktok และ Facebook

ฟรี…รายละเอียดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ SME” วิทยากร

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ SME” วิทยากร อาจารย์ด้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ SME” วิทยากร อาจารย์ด้นรัก
การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ SME” วิทยากร อาจารย์ด้นรัก
Share:

Leave a reply