วิทยากรอบรมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ลูกเสือไซเบอร์ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Cityzenship)

Share:
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

อบรมให้ความรู้ ความสุข ของน้อง ๆ ลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout Thailand )
กับการเป็นวิทยากร “อบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) Thailand “ เพื่อทําหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ลูกเสือไซเบอร์ Cyber Scout – Who am I และกิจกรรม Red Circle : Networking Night ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Cityzenship)

ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ

โครงการดี ๆ เพื่อสังคมโดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) (บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
Share:

Leave a reply