วิทยากรบรรยาย “การเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย”

Share:
วิทยากรบรรยาย “การเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย” หลักสูตร “กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจ โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

วิทยากรบรรยาย “การเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย” หลักสูตร “กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น นิเทศศาสตร์ดิจิทัล มสธ.

วิทยากรบรรยาย “การเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย” หลักสูตร “กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจ โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
วิทยากรบรรยาย “การเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย” หลักสูตร “กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจ โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
วิทยากรบรรยาย “การเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย” หลักสูตร “กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจ โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
วิทยากรบรรยาย “การเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย” หลักสูตร “กลยุทธ์การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจ โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
Share:

Leave a reply