ออกอากาศสดให้สัมภาษณ์ ประเด็น “สืบสานสร้างมรดกสมุนไพรไทยสู่พลัง Soft Power ไทยแลนด์” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

Share:
อ.ต้นรัก พลัง Soft Power ไทยแลนด์”

ออกอากาศสดให้สัมภาษณ์ ประเด็น “สืบสานสร้างมรดกสมุนไพรไทยสู่พลัง Soft Power ไทยแลนด์” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

รายการคุยหลังข่าว ช่อง NBT 11 Central ประเด็น “สืบสานสร้างมรดกสมุนไพรไทยสู่พลัง Soft Power ไทยแลนด์”

ตามแนวทาง Soft Power ของไทยที่ส่งเสริมวัฒนธรรม 5 รูปแบบ

1. อาหาร (Food)
2. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)
3. การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion)
4. ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting)
5. เทศกาล (Festival)

ขับเคลื่อนการสื่อสารองค์ความรู้สมุนไพรไทยสู่สากลด้วยช่องทางออนไลน์
Soft Power สมุนไพรไทย คือ การใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตของคนไทยโบราณที่ใช้สมุนไพรในการช่วยรักษาสุขภาพรักษาชีวิตหรือความเชื่อ นำเสนอผ่านสื่อ หรือผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อโน้มน้าวใจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด หรือพฤติกรรมความชอบให้หันมาสนใจสมุนไพรมรดกไทย

อ.ดร.ต้นรัก

Share:

Leave a reply