วิทยากรอบรมโครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรกรมการค้าภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากร

Share:
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลสำหรับบุคลากรภาครัฐ อ.ดร.ต้นรัก

วิทยากรอบรมโครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรกรมการค้าภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลสำหรับบุคลากรภาครัฐ” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรในการให้ความรู้

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมกรมการค้าภายใน และทาง Zoom meeting
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น (วิทยากร)

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกระดับ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการปฎิบัติ ภายใต้ พรบ.มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการรักษาของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบทลงโทษและกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดโดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สลก. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ DIT

Share:

Leave a reply