อบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:

อบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
วิทยากรโครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์


หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลสำหรับบุคลากรภาครัฐ” อาจารย์ต้นรัก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ และ นักเขียนคอลัมนีสต์หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกระดับ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการปฎิบัติ ภายใต้ พรบ. มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการรักษาของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบทลงโทษและกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Share:

Leave a reply