วิทยากรอบรมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ Upskill & Reskill อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล 

Share:

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Digital Marketing การตลาดยุคใหม่บนโลกไร้พรมแดน โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล

ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ Upskill & Reskill

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ Upskill & Reskill สู่การเป็นผู้ประกอบการส่งออกยุคใหม่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SMEs, Micro SMEs, รวมถึงผู้สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ
เข้าร่วม “โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ Upskill & Reskill”

มาร่วมยกระดับทักษะที่มีอยู่ (UpSkill) และเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (ReSkill) กับหลักสูตรด้านแนวโน้มความต้องการของตลาดการค้าโลกในอนาคต หรือ Megatrends และด้าน Digital Tool for International Trade

พร้อม Workshop เน้น Tips & Tricks ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ Upskill & Reskill
Share:

Leave a reply