อาจารย์ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อาจารย์ดร.ต้นรัก)

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนการตลาดดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์

อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนการตลาดดิจิทัล วิทยากรการตลาดออนไลน์

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์สอนสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัล

ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน
นักเขียนคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง
อดีตรองคณบดีการสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อดีตประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์

การศึกษา

 • ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ประกาศนียบัตรเรียนดี)
  – สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี/ใบรับรองการบินระหว่างประเทศ การบินบัณฑิต จากสถาบันการบินพลเรือน 
  – สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน  

ประสบการณ์การสอนและวิทยากรพิเศษ

 • ผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรเกี่ยวกับธุรกิจ E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคงอีสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรอบรมด้านสื่อดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • วิทยาการอบรมด้านการตลาดดิจิทัล Digital Marketing สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
 • วิทยากรพิเศษอบรมสื่อดิจิทัลเพื่อเยาวชน กระทรวงวัฒนธรรม
 • วิทยาอบรบโครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom Google Meet สำนักพัฒนาสมรรณะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SME Thailand
 • วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ออมสินสูงวัย ธนาคารออมสิน
 • วิทยากรการทำสื่อออนไลน์ อบรมภูมิภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”  บริษัทจ๊อปไทยดอทคอม
 • วิทยากรอบรมการสื่อสารการตลาดออนไลน์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • วิทยากรอบรมการตลาดผ่าน Facebook 360องศา ชมรมรถสวย ศรีนครินทร์
 • วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน เครื่องข่ายอาจารย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยูรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Educations APP) บริษัท Google Thailand
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษบรรยายด้านดิจิทัล “เปลือยดิจิทัล สู่อาเซียน”
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
 • วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand เกี่ยวกับ Google Classroom
 • วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube , Facebook, Line การตลาดออนไลน์
 • วิทยากรบรรยาย “สาขาอาชีพแห่งอนาคต” โรงเรียนทั่วประเทศ
 • วิทยากรพิเศษอบรม “กาารตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook” ตัวแทนประกันทั่วประเทศ
 • อาจารย์สอนวิชาการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์สอนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Facebook , Youtube , Google , Line คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทํางานและผลงาน

 • ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กูรูดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ บริษัท วรรณกานต์ สตีล จำกัด
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น บทความด้านดิจิทัลและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด้านดิจิทัล
 • คอลัมนิสต์บทความออนไลน์ด้านดิจิทัล Aj.Tonrak
 • ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
 • ผู้จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 • อดีตพนักงาน Operation สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • อดีตพนักงาน Booking Reservation คูเวตแอร์เวย์ 

ประกาศนียบัตรและใบรับรอง

 • ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจประเมิน สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • Certificate Google Educations Work shop by Google
 • Certificate Of Oral Presentation Faculty Of Communication Arts
 • Certificate 6th International Conference On Language , Education ,Humanities & Innovation
 • Certificate of Completion from Facebook blueprint-eLearning (Create Facebook Ads, Instagram for Business)

 • Facebook Page : Aj.Tonrak กด  https://facebook.com/tonraktoyou
 • Twitter :  Aj.Tonrak กด https://twitter.com/suksida
 • Line ID : https://line.me/ti/p/iYB0me_bSj
 • Youtube : https://www.youtube.com/@pilotage2
 • Tiktok : https://www.tiktok.com/@aj.tonrak