อาจารย์ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อาจารย์ดร.ต้นรัก)

ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง
อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์
หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อาจารย์ดร.ต้นรัก) อาจารย์นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งทางวิชาการ
วิทยากรการตลาดออนไลน์โครงการ Digital Village กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน
อดีตรองคณบดีการสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อดีตประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัล

อ.ต้นรัก อาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะนิเทศสาสตร์

อ.ต้นรัก อาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

 • ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ประกาศนียบัตรเรียนดี)
  – สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี/ใบรับรองการบินระหว่างประเทศ การบินบัณฑิต จากสถาบันการบินพลเรือน 
  – สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน  

ประสบการณ์การสอนและวิทยากรพิเศษ

 • ผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรเกี่ยวกับธุรกิจ E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคงอีสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรอบรมด้านสื่อดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • วิทยาการอบรมด้านการตลาดดิจิทัล Digital Marketing สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
 • วิทยากรพิเศษอบรมสื่อดิจิทัลเพื่อเยาวชน กระทรวงวัฒนธรรม
 • วิทยาอบรบโครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom Google Meet สำนักพัฒนาสมรรณะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SME Thailand
 • วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ออมสินสูงวัย ธนาคารออมสิน
 • วิทยากรการทำสื่อออนไลน์ อบรมภูมิภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”  บริษัทจ๊อปไทยดอทคอม
 • วิทยากรอบรมการสื่อสารการตลาดออนไลน์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • วิทยากรอบรมการตลาดผ่าน Facebook 360องศา ชมรมรถสวย ศรีนครินทร์
 • วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน เครื่องข่ายอาจารย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยูรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Educations APP) บริษัท Google Thailand
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษบรรยายด้านดิจิทัล “เปลือยดิจิทัล สู่อาเซียน”
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
 • วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand เกี่ยวกับ Google Classroom
 • วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube , Facebook, Line การตลาดออนไลน์
 • วิทยากรบรรยาย “สาขาอาชีพแห่งอนาคต” โรงเรียนทั่วประเทศ
 • วิทยากรพิเศษอบรม “กาารตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook” ตัวแทนประกันทั่วประเทศ
 • อาจารย์สอนวิชาการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์สอนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Facebook , Youtube , Google , Line คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทํางานและผลงาน

 • ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กูรูดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ บริษัท วรรณกานต์ สตีล จำกัด
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น บทความด้านดิจิทัลและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด้านดิจิทัล
 • คอลัมนิสต์บทความออนไลน์ด้านดิจิทัล Aj.Tonrak
 • ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
 • ผู้จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 • อดีตพนักงาน Operation สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • อดีตพนักงาน Booking Reservation คูเวตแอร์เวย์ 

ประกาศนียบัตรและใบรับรอง

 • ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจประเมิน สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • Certificate Google Educations Work shop by Google
 • Certificate Of Oral Presentation Faculty Of Communication Arts
 • Certificate 6th International Conference On Language , Education ,Humanities & Innovation
 • Certificate of Completion from Facebook blueprint-eLearning (Create Facebook Ads, Instagram for Business)
 • อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์

   อ.ต้นรัก อาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะนิเทศสาสตร์

  ติดต่อ

 • Facebook Page : Aj.Tonrak กด  https://facebook.com/tonraktoyou
 • Twitter :  Aj.Tonrak กด https://twitter.com/suksida
 • Line ID : tonraktoyou
 • Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC-gnOgXyzLb9PLOby2V7NbQ
 • Tiktok : www.tiktok.com/@aj.tonrak