• มารยาทในสังคมดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ผู้ทรงคุณด้านดิจิทัล
  30
  May

  “มารยาทในสังคมดิจิทัล” ที่มนุษย์ในโลกออนไลน์ต้องมี…!

  การสื่อสารออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในชีวิตประจำวันแบบรอบด้านของคนไทย ท้ังด้านการเรียนรู้ การทำงาน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ โดยการสื่อสาร ออนไลน์เปรียบเสมือนโลกอีกหนึ่งใบท่ีคู่ขนานไปกับโลกจริง หรือโลกออฟไลน์ ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถ สร้างตัวตนได้อย่างหลากหลาย ลักษณะสำคัญของการสื่อสารออนไลน์คือการแบ่งปัน (Share) ข้อมูล ผู้ใช้งาน หลายคนมีความเต็มใจจะเปิดเผยตัวตนและข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตนผ่านโลกออนไลน์ การสื่อสารออนไลน์ช่วยก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดิจิทัล (Digital) ท้ังที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ ทางเดียว เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับคนอื่นๆ ในรูปแบบการขอเป็นเพื่อน (Add friend) หรือการขอติดตามข้อมูลบุคคลอื่น (Follow) สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนโดยไม่จำเป็นต้อง พบเจอและรู้จักตัวตนคู่สื่อสารโดยตรง การสื่อสารออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนได้สื่อสารกันได้ตลอดเวลา โดยเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคลแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารในโลกออนไลน์ท่ีมี อิสระในการใช้งานค่อนข้างมาก แต่ก็ยังมีเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดที่สำคัญ กรอบการกระทำ ประการหนึ่งท่ีแต่ละบุคคลยึดถือแตกต่างกันในการติดต่อสื่อสารนั้น คือ “มารยาทในการสื่อสาร” ซึ่งในมิติทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาจมองว่า มารยาทถือเป็นขนบธรรมเนียมที่มีแบบแผน บางประการที่กำหนดพฤติกรรมที่ “เหมาะสม” โดยเป็นตัวกลางในการสื่อสารของบุคคล ซึ่งการสื่อสาร ในโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์น้ันอาจแบ่งแยกออกจากกันได้ยากเพราะท้ังสองส่วนถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตผู้คน อีกทั้งการที่ผู้คนเข้าไปใช้งานสังคมออนไลน์เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การสร้างกติกาแบบแผนใหม่ๆ ในการใช้งานการสื่อสารออนไลน์ด้วย ดังน้ันการทำความเข้าใจเรื่องมารยาทต่าง ๆ จะทำให้เข้าใจในกระบวนการการปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ของชาวดิจิทัลได้มากยิ่งข้ึน มารยาทดิจิทัลหรือมารยาทออนไลน์มีรากฐานมาจากข้อกำหนดมารยาทในการใช้ อินเทอร์เน็ตที่มีพัฒนาการมาจากหลายส่วนประกอบกัน โดยภาพรวมมารยาทที่ใช้ในการสื่อสารออนไลน์ จะเป็นมารยาทโดยทั่ว ไปเช่นเดียวกับมารยาทในการสื่อสารและมารยาทในการใช้ชีวิตประจำวันได้ปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ท้ัง มารยาทในโลกออนไลน์มีนัยครอบคลุมถึงกฎ กติกา มารยาท และมาตรฐานทางจริยธรร ซึ่งถือว่าเป็นกรอบการปฏิสัมพันธ์และกำกับดูแลพฤติกรรมของผู้งานใช้อินเทอร์เน็ต ...
 • สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล
  24
  May

  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva” อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์สอนและผู้ทรงคุณ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล สามรถชมภาพบรรยากาศความสุข ความตั้งใจในการเรียนรู้วันนี้กับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA และ Line Myshop พร้อมสร้างสื่อสินค้าให้ดึงดูดใจด้วย Canva” ณ ศูนย์กีฬาและสนามกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย 17 รามอินทรา ทุกคนน่ารักและตั้งใจเรียนมากๆครับ ชื่นชมด้วยรักและเคารพ
 • ประกาศนียบัตรจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
  24
  May

  ประกาศนียบัตรจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  ประกาศนียบัตรจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา “จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)” รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research misconduct) ได้แก่ Fabrication : การสร้างข้อมูลเท็จหรือการปั้นแต่งข้อมูลวิจัย Falsification : การปลอมแปลงข้อมูลหรือผลการวิจัย Plagiarism : การคัดลอกงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วรรณกรรม หรือข้อเสนอโครงการ ของผู้อื่น โดยไม่อ้างถึงแหล่งข้อมูลพร้อมทั้งยกตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัยในแบบต่างๆ รวมไปถึงแนะนำโปรแกรมตรวจสอบความคล้ายของผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งประโยชน์และความสำคัญของการอ้างอิงข้อมูล เพื่อให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ผู้ช่วยวิจัย ของ สวทช. และบุคคลภายนอก มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในจริยธรรมการวิจัย เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้
 • อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
  15
  May

  โลกยุคดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยความเร็ว บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  สวัสดีครับทุกวันนี้เราอยู่กับความเร็ว (Speed) มาช้านาน นับแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ทำให้สังคมและวิถีชีวิตของเราค่อยๆ ตกเป็นทาสของเวลาและความเร่งรีบ ลำพังแค่อินเทอร์เน็ตในที่ทำงานเริ่มช้าลงไม่ได้ดั่งใจ เราจะรู้สึกหงุดหงิด หัวหน้าสั่งงานตอนใกล้จะเลิกงานแล้วต้องทำให้เสร็จ เพราะเป็นงานด่วน เราแชตกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียแล้วเขาตอบกลับช้า เราอาจมีอาการกระวนกระวายคล้ายกับเป็นไบโพลาร์ เราอยากรวยและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เรากินอาหารจานด่วน (Fast Food) เพราะรู้สึกไม่อยากเสียเวลา เราอยากเดินทางถึงที่หมายอย่างทันท่วงที และอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้เรากลายเป็นคนเสพติดความเร็วและ ‘รอไม่ได้’ แน่นอนว่าเรามิอาจต้านทานความเร็วที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ สังคมของเราผูกติดกับความเร็วและนับวันก็จะเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นจุดตัดสินแพ้ชนะทั้งมิติของสังคม เศรษฐกิจ และประเทศ หากแต่คำถามสำคัญคือเราจะอยู่อย่างไรเพื่อเข้าใจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นับแต่ยุคเกษตรกรรมจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์คิดค้นเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น พร้อมกับความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและเร่งรีบก็เกิดอย่างชัดเจนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อคนอพยพเข้ามาในเมืองเพื่อหาโอกาสทำงาน ส่งผลให้เมืองเต็มไปด้วยคนจำนวนมาก  โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นการเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล หรือที่เรียกว่า ‘การปฏิวัติดิจิทัล’ (Digital Revolution) เมื่อมนุษย์คิดค้นคอมพิวเตอร์พร้อมกับนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้งาน การเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ต่างๆ ได้เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกได้ตลอดเวลาและตามที่ต้องการ ผลกระทบจากการปฏิวัติดิจิทัลเกิดเป็นโลกยุคดิจิทัล ทำให้ส่งผลให้โลกเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เราเห็นการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า ‘ทุนนิยมเร่งด่วน’ (Fast Capitalism) การปรับตัวสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens) และเด็กรุ่นหลังที่เติบโตมากับสิ่งเหล่านี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เราเห็นคำศัพท์อย่าง AI, Blockchain, Big Data และ Cloud Computing ...
 • สร้างมรดกสมุนไพรไทยพื้นบ้านโลดทะนงแดงนางแซง soft power บุกตลาดโลก มงคลรัตน์ ตะวันเดือน
  3
  May

  สร้างมรดกสมุนไพรไทยพื้นบ้านโลดทะนงแดงนางแซง soft power บุกตลาดโลก บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  สร้างมรดกสมุนไพรไทยพื้นบ้านโลดทะนงแดงนางแซง soft power บุกตลาดโลก บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สวัสดีครับ หากพูดถึง “soft power” เป็นเทรนด์ที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งเป็นทวีปที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสูงโดยเฉพาะประเทศไทยเรา “อาหาร” เป็นหนึ่งในสินค้าที่นิยมนำมาใช้เป็น soft power สร้างชื่อให้กับประเทศ เช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ผัดไทย ผัดกะเพรา แกงเผ็ดเป็ดย่าง ต้มข่าไก่ ยำเนื้อ หมูสะเต๊ะ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และแกงพะแนง เมื่อย้อนกลับมามองก็พบว่า อาหารไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดสร้างมูลค่าให้กับประเทศ แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามหัศจรรย์ไม่แพ้อาหารไทย และเป็นมรดกที่สืบทอดกันมากอย่างช้านานนั้นคือ “สมุนไพรไทยพื้นบ้าน” เช่น ขิง ฟ้าทลายโจร ขมิ้นชัน ไพล ใบบัวบก กระชายดำ กระเทียม พริกไทย และสมุนไพรอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกกำลังมองหาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตทั้ง กิน ดื่ม และใช้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยธรรมชาติ โดยที่สมุนไพรไทยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีคุ่ณค่า และมีสรรพคุณที่ดี เช่น ว่านหางจระเข้ ขมิ้น ได้รับความนิยมในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความสวย ...
 • อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  25
  Apr

  วิทยากร ติดอาวุธ E-Commerce เสริมความรู้ด้านการค้าชายแดน ไทย ลาว เมียนมาร์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

  ร่วมแบ่งปัน เสวนา การขับเคลื่อนการค้าชายแดนภาคเหนือ “ติดอาวุธ E-Commerce เสริมความรู้ด้านการค้าชายแดน ไทย ลาว เมียนมาร์ ให้กับสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือและผู้ประกอบการการค้าชายแดน ข้ามแดนของประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมด 150 รายในการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย – ลาว – เมียนมาร์ Northern of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ทนางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานพิธีโดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าววัตถุประสงค์ของงานนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงานร้อยตำรวจเอกดร.นิติภูมิ นวรัตน์ บรรยายเปิดหัวข้อ : ทิศทางการค้สการลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียนดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและอดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง บรรยายหัวข้อ : เศรษฐกิจจีนในยุคดิจิทัลดร.ธวัชชัย ...
 • อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ผู้เชี่ยวชาญ e-Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  18
  Apr

  พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดงานการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย ลาว เมียนมาร์ (Northern Of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting) วันที่ ...

  พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดงานการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย ลาว เมียนมาร์ (Northern Of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting) พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดงานการประชุมการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย ลาว เมียนมาร์ (Northern Of Thailand – Laos – Myanmar Border Trade Meeting) ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเพิ่มมูลค่าทางการค้าชายแดนภาคเหนือ โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกโดยกำหนดทิศทางการพัฒนา และเร่งรัดแผนงาน การเจรจาการค้า และการส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน เพื่อขยายโอกาสทางการค้า และการส่งออกของไทยไปตลาดโลกมากขึ้นเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน ...
 • หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อ.ดร.ต้นรัก
  16
  Apr

  อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  แบ่งปันความรู้ Upskill/Reskill อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษา จัดตั้งในทุกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง  โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1. เพื่อผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถทำงานได้ในระดับสากล ภายใต้หลักสูตรที่ยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College) และมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ 4. เพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคประกอบการ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 5. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน ให้มีองค์ความรู้และทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์และประสบการณ์วิชาชีพ ตรงกับความต้องการของภาคประกอบการ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 • “ขายผลไม้ออนไลน์” ทางออกของชาวสวนไทยยุคใหม่ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์
  16
  Apr

  “ขายผลไม้ออนไลน์” ทางออกของชาวสวนไทยยุคใหม่ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

  “ขายผลไม้ออนไลน์” ทางออกของชาวสวนไทยยุคใหม่ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ “ขายผลไม้ออนไลน์” ทางออกของชาวสวนไทยยุคใหม่ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา บทความหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ สวัสดีครับทุกท่านในช่วงปลายเมษาสู่เดือนพฤษภาคมนี้ เป็นช่วงฤดูกาลของหน้าผลไม้ไทย ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มะยงชิด มะขามป้อม องุ่น ชมพู่ แตงโม ขนุน กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า ระกำ ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ผลไม้ไทยคือสุดยอดผลไม้เมืองร้อนที่ทั่วโลกตั้งตารอคอย แต่ระบบการค้าแบบใหม่ชาวส่วนไปเน้นที่ปริมาณไม่เน้นคุณภาพ สร้างปัญหาให้กับผลไม้ไทย เริ่มจากการเข้าสู่ระบบการค้าแบบสมบูรณ์  ชาวสวนในยุคแรกจะภูมิใจมากที่สินค้าของตนเองได้รับออเดอร์จากตลาดต่างประเทศ สวนไหนส่งออกจะได้ทั้งเงินและชื่อเสียงของสวน เนื่องจากตลาดต่างประเทศจะต้องคัดเกรดดีที่สุดและให้ราคาดีที่สุดนั่นเองด้วยเหตุผลหลายอย่างผลักให้คนสวนต้องทำผลผลิตให้มากที่สุด ใหญ่ที่สุด แต่ไม่ต้องอร่อยที่สุด เพราะคนสวนไม่รู้จักคนกิน คนกลางก็มีหน้าที่ไปกว้านซื้อมาไม่รู้ว่าที่ปลายทางใครได้กินแล้วเป็นอย่างไร กล่าวได้ว่าผลไม้ไทยก็คือ สวนมีหน้าที่ปลูก ปลูกมาเท่าไหร่ขายยกสวนให้พ่อค้าไป เมื่อพ่อค้าได้สินค้าแล้วก็แยกเกรด ของดีส่งออกนอก ที่เหลือขายในประเทศ ไม่รู้ใครบ้างที่บริโภคสินค้าของตนเอง ส่วนผู้บริโภคก็เน้นการซื้อที่สะดวก ราคาไม่แพง ไม่ได้คาดหวังกับสินค้า เลือกซื้อเพราะคำเชียร์ของคนขาย นี่คือสิ่งที่กำลังทำลายผลไม้ไทย ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ฤดูร้อนที่ดีที่สุดในโลก เราควรจะได้กินผลไม้ที่อร่อยกว่านี้ เราควรซื้อหาความพึงพอใจจากการกินผลไม้ในแต่ละที่ที่แตกต่างกัน การสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวสวนกับระบบการค้ายุคใหม่ที่รัฐบาลสร้างเรื่อง GI ที่จะบอกว่าผลผลิตท้องถิ่นมีการจดทะเบียน เช่น ที่กทม. มีส้มบางมด ลิ้นจี่บางขุนเทียน แต่แค่นั้นมันยังไม่พอ มันต้องแบบทุเรียนก้านยาวจังหวัดนนทบุรี ...
 • 30
  Mar

  อบรม สสว. การทำตลาดออนไลน์ TikTok 2023 และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ “ปั้นผลิตภัณฑ์ SME เพื่อสร้างความแตกต่าง” โดยผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก)

  สสว. SMEs จัดอบรมการทำตลาดออนไลน์ TikTok 2023 และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ “ปั้นผลิตภัณฑ์ SME เพื่อสร้างความแตกต่าง” เพื่อเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU/ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม SMEs โดยผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) โดยผู้เข้ารว่มอบรมเป็นสมาชิก สสว. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบรรยาย การทำตลาดออนไลน์ TikTok 2023 และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ “ปั้นผลิตภัณฑ์ SME เพื่อสร้างความแตกต่าง” โดยผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล ดร.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) ชมภาพบรรยายการการอบม สสว.