• 5 หลักการและแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีตัวตน

  4
  Oct

  5 หลักการและแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีตัวตน


  5 หลักการและแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีตัวตน
 จากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ผู้คนกลับไปทำงานที่ชุมชนหรือได้รับธุรกิจตกทอดจากรุ่นสู่ลูกมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย ตลอดจนช่องทางการขาย เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการดำเนินธุรกิจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมอีกต่อไปปัจจุบันจึงมีปรับการบริหารจัดการใหม่ด้วยการประยุกต์เอาความคิดของคนรุ่นใหม่มาผสมกับประสบการณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จะไม่ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นที่ตั้ง แต่จะพยายามปรับสมดุลทั้งสองฝั่งให้เข้ากันระหว่างเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่กับประสบการณ์ความรู้จากคนรุ่นเก่า จึงเกิดเป็นการตลาดแนวใหม่ที่ ทำการค้าขายไม่ผ่านคนกลาง คัดสินค้าคุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภค เน้นภาพลักษณ์การขายสินค้ามากขึ้น ฉะนั้นการสร้างแบรนด์จึงเป็นหัวใจหลักสำคัญในการสร้างภาพจำให้แก่ผู้บริโภค มีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเพิ่ม Lifestyle ใส่รสนิยมลงไป ร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่า (Storytelling) ...
 • 14
  Sep

  เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยด้วยพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Smart MOOC


  เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยด้วยพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ Smart MOOC
 สวัสดีครับบทความนี้อาจารย์ขอนำเสนอ Smart MOOC เป็นแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชนที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 2553 โดย CCDKM (www.ccdkm.org) ภายใต้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการเรียนทางไกล เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยทุกคนรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึง ICT ให้กับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบคนชายขอบในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน พลเมืองไทยและอาเซียนทั่วไป นักวิชาการและคนทำงานเพื่อการพัฒนา ...
 • เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
  6
  Sep

  เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สวัสดีครับทุกท่านในยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลกเราวันนี้ ทั้งโรคระบาด ความก้าวหน้าและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการ โครงสร้างทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยการตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทุกภาคส่วน และโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะต้องปรับทิศทางการดำเนินงานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ในบริบทของประเทศไทย การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งในสังคมไทยจะสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในด้านลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยเฉพาะในส่วนที่มีผลกับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการสร้างเศรษฐกิจด้วย e-Commerce สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทและช่วยลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันของรายได้คนเมืองและคนในชนบท ซึ่ง e-Commerce สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะในเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่แต่ช่วยกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชนบทและชานเมือง ทั้งช่วยให้ประเทศพัฒนาไปอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยแท้จริงแล้ว ...
 • 18
  Aug

  เตรียมใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในอนาคต อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา”

  เตรียมใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในอนาคต สวัสดีครับทุกท่าน เรากําลังอาศัยอยู่ในโลกท่ีมีความซับซ้อนขึ้นกว่าในอดีต ท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ค่านิยม ความเป็นอยู่ส่ิงเหล่าน้ีสร้างความเปล่ียนแปลงและสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิต อนาคตของการใช้ชีวิตจึงกําลังถูกเร่งให้ตอบสนอง ต่อความเปล่ียนแปลง สัญญาณความเปลี่ยนแปลง คือ เหตุกาารณ์หรือแนวโน้มท่ีก่อตัวและเกิดข้ึนโดยกําลังจะสร้างให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต โดยการมาของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม (Smart Home) จะมีต้นทุนท่ีลดลงเข้า ถึงง่าย ช่วยให้เกิดการเช่ือมต่อสิ่งต่าง ...
 • ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
  29
  Jul

  ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

  ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สวัสดีครับในบทความประจำต้นเดือน สิงหาคม 2565 นี้ ผม อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา รู้สึกภาคภูมิใจในฐานะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยผ่านการต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดออนไลน์ ในฐานะที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการ Digital Village by ...
 • พลัง Emoji อิโมจิ ไอคอนสื่ออารมณ์ แทนข้อความสร้างการตลาดออนไลน์
  14
  Jul

  พลัง Emoji อิโมจิ ไอคอนสื่ออารมณ์ แทนข้อความสร้างการตลาดออนไลน์

  พลัง Emoji อิโมจิ ไอคอนสื่ออารมณ์ แทนข้อความสร้างการตลาดออนไลน์ สวัสดีแฟนคลับอาจารย์ต้นรักทุกท่าน ถ้าจะพูดถึง Emoji (อิโมจิ) กล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนคำพูดหรือข้อความในแชทสำหรับคนหนุ่มสาวบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นตัวช่วยในการแสดงความหมาย และเพิ่มความน่ารักในข้อความเท่านั้น แต่ยังถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ได้อีกด้วย การใช้อีโมจิคอนในทางการตลาดออนไลน์ช่วยให้โพสต์สื่อโซเชียลสามารถสื่อข้อความและอารมณ์ได้ดีกว่าปกติ อิโมจิจะช่วยเพิ่มการโต้ตอบเพียงใส่ Emojis = Engagement (การมีส่วนร่วม) นั่นหมายถึงการใช้อิโมจิเพิ่มการมีส่วนร่วม (engagement) อัตราการคลิก (click-through rate) และอัตราการเปิด (open rate) ...
 • ทำวีดีโออย่างไรให้ “ยอด View ปัง..! ยอดขายพุ่งเป็นพรุแตก...
  30
  Jun

  ทำวีดีโออย่างไรให้ “ยอด View ปัง..! ยอดขายพุ่งเป็นพรุแตก…

  ทำวีดีโออย่างไรให้ “ยอด View ปัง..! ยอดขายพุ่งเป็นพรุแตก… ปัจจุบันหลาย ๆ คนบ่นว่า ขายของออนไลน์ ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อน สาเหตุอาจมาจาก ใครๆ ก็มาขายสินค้าผ่านออนไลน์กันมากขึ้น เพราะทำได้ง่าย สะดวก และต้นทุนน้อยกว่าการเปิดหน้าร้าน ทำให้ในตลาดตอนนี้ มีผู้ขายเพิ่มมากขึ้น และอีกสาเหตุหนึ่งมาจากเครื่องมือหลักในการทำการตลาดออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่ใช้อย่าง Facebook ...
 • สูตรลับตั้ง“แคปชั่น” โพสต์ดึงความสนใจลูกค้า หลังโควิดกำลังจะไป.
  14
  Jun

  สูตรลับตั้ง“แคปชั่น” โพสต์ดึงความสนใจลูกค้า หลังโควิดกำลังจะไป….

  สวัสดีครับในระยะเวลาเกือบ 3 ปี การทำงานที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยมีไวรัสตัวร้ายโควิด 19 เข้ามาพลิกโฉมให้คนจำนวนไม่น้อยเข้าสู่โหมดทำงานที่บ้าน ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น กลุ่มเจ้าของธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขาย อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ ต่างๆ นำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตอย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) และ อินสตาแกรม  (Instagram) มาใช้เรียกยอดขาย ...
 • อัยยะ! สูตรลับ “คิดกำไร ขาดทุน สำหรับขายของออนไลน์”
  30
  May

  อัยยะ! สูตรลับ “คิดกำไร ขาดทุน สำหรับขายของออนไลน์”

  อัยยะ! สูตรลับ “คิดกำไร ขาดทุน สำหรับขายของออนไลน์” สวัสดีครับทุกคน เมื่อพูดถึงเรื่องการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์หรือการให้บริการต่างๆ สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือเรื่องของกำไรและการขาดทุน เพราะหนึ่งในเป้าหมายของการทำธุรกิจก็คือสร้างรายได้ให้ครอบคลุมเงินลงทุน รวมไปถึงทำกำไรเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับนักธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ขายมือใหม่ ก็อาจจะไม่ทราบถึงวิธีคิดกําไรขาดทุน วันนี้ผมจึงจะมาแนะนำการคิดกำไรและการขาดทุนเบื้องต้นสำหรับพ่อค้าแม่ขายมือใหม่ที่พึ่งเริ่มหันมาทำธุรกิจออนไลน์กันครับ  ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักคำว่า “กำไร” และ “ขาดทุน” กันก่อน กำไร คือรายได้ที่มากกว่ารายจ่าย ...
 • ยกระดับภูมิคุ้มกันกลโกงในโลกออนไลน์
  19
  May

  “ยกระดับภูมิคุ้มกันกลโกงในโลกออนไลน์ 2022” 

  “ยกระดับภูมิคุ้มกันกลโกงในโลกออนไลน์ 2022”  สวัสดีครับทุกคน วันนี้ในยุคที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีรายงานข้อมูลที่น่าสนใจ พบว่า คนไทยในสถานการณ์โควิด-19 ตกเป็นเหยื่อกลโกงซื้อขายออนไลน์ในยุคการตลาดดิจิทัลเป็นจำนวนมาก โดยมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้พัฒนากลโกงที่จะหลอกเอาเงินในหลายรูปแบบ ...