หลัก SMART และการตั้งเป้าหมายที่ดี

Share:
หลัก SMART และการตั้งเป้าหมายที่ดี

เป้าหมายของการทำการตลาดิจิทัล Your Goal SMART….คุณควรต้องมีดังนี้
หลัก SMART คือ หลักในการตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือ KPI ที่ดี โดยหลัก SMART คือ ตัวย่อของ Specific Measurable Achievable Realistic และ Timely

SMART คือ หลักที่ใช้สำหรับการตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อวัดผลการดำเนินงาน หลัก SMART จะเป็นหลักการที่พบได้บ่อยในการตั้งเป้าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) และ หลัก SMART คือ 5 หลักการสำหรับการตั้งเป้าหมายที่ดี โดย SMART คือ ตัวชื่อย่อมาจาก Specific, Measurable, Achievable, Realistic, และ Timely

5 หลักการสำหรับการตั้งเป้าหมายที่ดี
1. Specific คือ เป้าหมายจะต้องมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน เป้าหมายที่ตั้งด้วย หลัก SMART ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรหรือต้องการอะไร
2. Measurable คือ เป้าหมายจะต้องสามารถวัดได้ในทางสถิติได้ (กำหนดเป้าที่จะวัดเป็นเลข) ซึ่งการทำให้เป้าหมายวัดได้ด้วยตัวเลขจะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
3. Achievable คือ เป้าหมายจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้จริง หรือก็คือเป้าหมายที่ตั้งตามหลัก SMART ต้องตั้งให้มันเป็นไปได้
4. Realistic คือ การที่เป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นการตั้งเป้าหมายให้สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขององค์กร
5. Timely หมายถึง การที่การตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้องมีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการวัดผลที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น 1 เดือน 1 ไตรมาส หรือ 1 ปี

 

goal SMART

goal SMART

 

หลัก SMART และการตั้งเป้าหมายที่ดี

หลัก SMART และการตั้งเป้าหมายที่ดี

Share:

Leave a reply