วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

Share:
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) (บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ) ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อพัฒนาอสด.ประจําหมู่บา้น โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ดิจิทัล
Share:

Leave a reply